Latest news from our site All Sections & Categories Wed, 22 May 2019 08:44:28 +0100 FeedCreator 1.7.3 Quang Uyen Market , Quang Uyen Dist , Cao Bang Province http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/40-cao-bang/213-quang-uyen-market--quang-uyen-dist--cao-bang-province-.html <p>_en7EqLEprY</p> Tue, 21 May 2013 04:11:03 +0100 Lang Son - Nam Sam - That Khe - Dong Khe - Phuc Hoa - Quang Uyen - Ha Lang - Ban Gioc - Cao Bang http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/40-cao-bang/212-lang-son-nam-sam-that-khe-dong-khe-phuc-hoa-quang-uyen-ha-lang-ban-gioc-cao-bang-.html <p>nO6G7ugiUA0</p> Tue, 21 May 2013 04:07:41 +0100 LangSon-NamSam-ThatKhe-DongKhe-PhucHoa-QuangUyen-HaLang-BanGioc-TrungKhanh-TraLinh-CaoBang http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/40-cao-bang/211-langson-namsam-thatkhe-dongkhe-phuchoa-quanguyen-halang-bangioc-trungkhanh-tralinh-caobang-.html <p>GyUA0TmyL2Y</p> Tue, 21 May 2013 04:03:55 +0100 Ox Fighting Video At Khau Vai Love Market Festival In Meo Vac Dist http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/210-ox-fighting-video-at-khau-vai-love-market-festival-in-meo-vac-dist-.html <p>N_vSiqqrazk</p> Tue, 21 May 2013 03:51:32 +0100 Meo Vac market is located in remote mountainous villages http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/209-meo-vac-market-is-located-in-remote-mountainous-villages-.html <p>-FHGlGGtnMs</p> Tue, 21 May 2013 03:48:16 +0100 Dong Van cattle market in Ha Giang http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/208-dong-van-cattle-market-in-ha-giang-.html <p>H3wwHLainlk</p> Tue, 21 May 2013 03:45:15 +0100 Truong Xuan Resort Ha Giang http://www.travelvideovietnam.com/ha-giang-hotels/truong-xuan-resort.html <p>B2DsqWEHG4U</p> Tue, 21 May 2013 03:40:52 +0100 Victoria Hotel Sapa http://www.travelvideovietnam.com/sapa-hotels/victoria-hotel-sapa.html <p>SRMogPmeU7c</p> Tue, 21 May 2013 03:32:18 +0100 Elegance Hotel Sapa http://www.travelvideovietnam.com/sapa-hotels/elegance-hotel-sapa.html <p>lyIimOTFK8M</p> Tue, 21 May 2013 03:30:35 +0100 Chau Long Sapa Hotel http://www.travelvideovietnam.com/sapa-hotels/chau-long-sapa-hotel.html <p>Y3QBDlr-5oc</p> Tue, 21 May 2013 03:28:12 +0100 Bamboo Hotel Sapa http://www.travelvideovietnam.com/sapa-hotels/bamboo-hotel-sapa.html <p>oNS8nSZPstk</p> Tue, 21 May 2013 03:25:31 +0100 Holiday Sapa Hotel http://www.travelvideovietnam.com/sapa-hotels/holiday-sapa-hotel.html <p>WKpwaLyGhkg</p> Tue, 21 May 2013 03:22:57 +0100 Chau Long Hotel Sapa New http://www.travelvideovietnam.com/sapa-hotels/chau-long-hotel-sapa-new.html <p>kTeVGuwloQw</p> Tue, 21 May 2013 03:17:48 +0100 Bacha Market on Sunday Morning http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/15-lao-cai-sapa/200-bacha-market-on-sunday-morning-.html <p>oCAAFFaTvuI</p> Tue, 21 May 2013 03:06:21 +0100 Ham Rong Mountain Sapa http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/15-lao-cai-sapa/199-ham-rong-mountain-sapa.html <p>9b-hjmzMN_0</p> Tue, 21 May 2013 03:00:22 +0100 Sapa Overview http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/15-lao-cai-sapa/198-sapa-overview-.html <p>3a-Rjk4eVWM</p> Tue, 21 May 2013 02:54:58 +0100 Khau Vai Love Market Story part 2 , Travel to HaGiang, Travel Guide HaGiang, Land and Peoples ... http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/197-khau-vai-love-market-story-part-2-travel-to-hagiang-travel-guide-hagiang-land-and-peoples-in-hagiang-vietnam.html <p>jAB4NJIpnns</p> Sat, 14 Jan 2012 09:32:01 +0100 Khau Vai Love Market Story , HaGiang Adventure Tours, Travel to HaGiang , HaGiang Trekking Tour http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/196-khau-vai-love-market-story-hagiang-adventure-tours-travel-to-hagiang-hagiang-trekking-tour.html <p>s7enGsOqw6w</p> Sat, 14 Jan 2012 09:13:19 +0100 Hoangsuphi Hagiang Sunday market http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/195-hoangsuphi-hagiang-sunday-market.html <p>95mlgqU7UBU</p> Sat, 14 Jan 2012 05:37:25 +0100 Ha Giang Meovac Dongvan Khau Vai Market - Cho Tinh Khau Vai http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/194-ha-giang-meovac-dongvan-khau-vai-market-cho-tinh-khau-vai.html <p>nkhYAliMB6g</p> Sat, 14 Jan 2012 05:36:33 +0100 Dongvan Stone Plateau and Meo Vac Market http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/193-dongvan-stone-plateau-and-meo-vac-market.html <p>RFDdkY8G2tM</p> Sat, 14 Jan 2012 05:35:35 +0100 Ha Giang Travel Thong Nguyen Hoang Su Phi Tha Hmalet Thanh Thuy Border Gate http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/192-ha-giang-travel-thong-nguyen-hoang-su-phi-tha-hmalet-thanh-thuy-border-gate-.html <p>2iRRCSnDmDo</p> Sat, 14 Jan 2012 05:34:47 +0100 Ha Giang Travel Tha Hamlet http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/191-ha-giang-travel-tha-hamlet.html <p>Ml8aSuYPzyo</p> Sat, 14 Jan 2012 05:33:52 +0100 Ha Giang Thong Nguyen Hoang Su Phi Tha Hmalet Thanh Thuy Border Gate http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/190-ha-giang-thong-nguyen-hoang-su-phi-tha-hmalet-thanh-thuy-border-gate-.html <p>YzzH4xJCAr4</p> Sat, 14 Jan 2012 05:32:36 +0100 Hoanh Anh Hotel Ha Giang City http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/44-ha-giiang/189-hoanh-anh-hotel-ha-giang-city.html <p>0tATk-oFxSY</p> Sat, 14 Jan 2012 05:30:49 +0100 Hòa Nhạc - Học viện âm nhạc quốc gia việt nam F.Liszt, transcendant Etude Wild Jagd http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/188-hoa-nhc-hc-vin-am-nhc-quc-gia-vit-nam-fliszt-transcendant-etude-wild-jagd-.html <p>THdnT-TT2do</p> Sat, 03 Dec 2011 02:36:25 +0100 F.Liszt : Grand Paganini Etude no6 - Vietnam Music Academy http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/187-fliszt--grand-paganini-etude-no6-vietnam-music-academy-.html <p>KuYj5Gy3Hfg</p> Sat, 03 Dec 2011 02:35:06 +0100 Chào Việt Nam - Học Viện Âm Nhạc Việt Nam http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/186-chao-vit-nam-hc-vin-am-nhc-vit-nam.html <p>DbjcxLsHB38</p> Sat, 03 Dec 2011 02:33:01 +0100 việt nam trên đường chúng ta đi - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/185-vit-nam-tren-ng-chung-ta-i-hc-vin-am-nhc-quc-gia-vit-nam.html <p>3hUgv_Fi7ec<br /><br /></p> Sat, 03 Dec 2011 02:30:48 +0100 Hồ Trên Núi - Phó Đức Phương - Ngọc ký Giải nhì sao mai 2009 http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/184-h-tren-nui-pho-c-phng-ngc-ky-gii-nhi-sao-mai-2009-.html <p>0xg0f9Cwg9s</p> Sat, 03 Dec 2011 01:31:55 +0100 Violette by Scarlatti - Singer Nguyen Hien - Vietnam National Academy of Music http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/183-violette-by-scarlatti-singer-nguyen-hien-vietnam-national-academy-of-music.html <p>k5l8RKCdnYM</p> <p>&nbsp;</p> <div id="vtZvCs8IluEn3lvW7o" style="position: absolute; top: -1310px; left: -1439px; width: 275px;"><a href="http://viagrashop24h.com/">buy viagra 10mg online</a> <p>&nbsp;</p> </div> Sat, 03 Dec 2011 01:27:38 +0100 Sinh Vien Xuất Sắc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Vietnam National Academy of Music http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/182-sinh-vien-xut-sc-hc-vin-am-nhc-quc-gia-vietnam-national-academy-of-music-.html <p>9GReRcf2quc</p> Sat, 03 Dec 2011 01:24:55 +0100 Vũ Mạnh Dũng Thạc sĩ Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/181-v-mnh-dng-thc-s-thanh-nhc-ti-hc-vin-am-nhc-quc-gia-vit-nam.html <p>hLRwJLhtc_c</p> Sat, 03 Dec 2011 01:21:22 +0100 Sinh Vien Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Thoi Thanh Nien Soi noi http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/180-sinh-vien-hc-vin-am-nhc-quc-gia-vit-nam-thoi-thanh-nien-soi-noi.html <p>wdZ_Ot4-OnU</p> Sat, 03 Dec 2011 01:20:30 +0100 rang tram bau bieu dan trong tan giong ca noi tieng ngay bieu dien gan day nhat 1 12 2011 http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/179-rang-tram-bau-bieu-dan-trong-tan-giong-ca-noi-tieng-ngay-bieu-dien-gan-day-nhat-1-12-2011-.html <p>GqO9jwECIkc</p> Sat, 03 Dec 2011 01:19:12 +0100 Xa Khoi tac pham gan lien ten tuoi noi tieng Anh Tho Bieu dien 2 12 2011 http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/178-xa-khoi-tac-pham-gan-lien-ten-tuoi-noi-tieng-anh-tho-bieu-dien-2-12-2011.html <p>zImMOK_HdGw</p> Sat, 03 Dec 2011 01:17:06 +0100 Giong Ca Thanh Lam Bieu Dien 2 12 2011 Tai Hanoi Tac Pham Oi Que Toi http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/177-giong-ca-thanh-lam-bieu-dien-2-12-2011-tai-hanoi-tac-pham-oi-que-toi.html <p>6U99kQktmuE</p> Sat, 03 Dec 2011 01:14:55 +0100 Trong Tan Dang Duong Viet Hoang 3 Giong Ca Bat Hu Dong Nhac Cach Mang The Hien Moi Nhat 2 12 2011 http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/176-trong-tan-dang-duong-viet-hoang-3-giong-ca-bat-hu-dong-nhac-cach-mang-the-hien-moi-nhat-2-12-2011.html <p>HTMkKnUHpOg</p> Sat, 03 Dec 2011 01:13:33 +0100 Introduction Vietnam http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/14-hanoi-capital/174-introduction-vietnam.html <p>W1yT6E3uF_8</p> Mon, 03 Oct 2011 01:26:21 +0100 Buffalo Fighting Festival http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/21-event-videos/173--buffalo-fighting-festival.html <p>TWguklEcDf8</p> Mon, 12 Sep 2011 01:40:11 +0100 Phuc Lam Vien Restaurant http://www.travelvideovietnam.com/danang-restaurant/phuc-lam-vien-restaurant.html <p>AFkIl_vsKN4</p> Fri, 09 Sep 2011 02:04:13 +0100 Princess d'Annam Resort And Spa http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/29-phan-thiet/171-princess-dannam-resort-and-spa.html <p>DZgWVWq1ULA</p> Thu, 08 Sep 2011 11:16:35 +0100 Silkpath Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/5-hanoi-hotels/170-silkpath-hotel.html <p>Qq0yIxkiLjE</p> Thu, 08 Sep 2011 10:32:21 +0100 Blue Diamond Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/12-sai-gon/169-blue-diamond-hotel.html FwYd_C8F4Os Thu, 08 Sep 2011 09:49:01 +0100 Hoang Hai Long Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/12-sai-gon/168-hoang-hai-long-hotel.html 0Sc8v30JlwI Thu, 08 Sep 2011 09:41:39 +0100 White Lion Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/12-sai-gon/167-white-lion-hotel.html frG98Z1mH1E Thu, 08 Sep 2011 09:35:01 +0100 Kington Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/12-sai-gon/166-kington-hotel.html ltX8sAHox5I Thu, 08 Sep 2011 09:31:05 +0100 Liberty 4 Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/12-sai-gon/165-liberty-4-hotel.html e0Pv4vcw4tk Thu, 08 Sep 2011 09:27:16 +0100 Liberty Central Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/12-sai-gon/164-liberty-central-hotel.html <p>70LamuzPiec</p> Thu, 08 Sep 2011 07:33:50 +0100 May Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/12-sai-gon/163-may-hotel.html <p>NcmuEK6LV6M</p> Thu, 08 Sep 2011 07:30:04 +0100 Sanouva Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/12-sai-gon/162-sanouva-hotel.html <p>FtdiutJTNGA</p> Thu, 08 Sep 2011 07:07:53 +0100 XuanLoc Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/12-sai-gon/161-xuanloc-hotel.html <p>ArOHDdB2JVA</p> Thu, 08 Sep 2011 06:56:54 +0100 Golden Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/12-sai-gon/160-golden-hotel.html <p>gLa_HF_JPSM</p> Wed, 07 Sep 2011 07:41:43 +0100 Chateau Restaurant http://www.travelvideovietnam.com/ho-chi-minh-restaurant/chateau-restaurant.html <p>FfWoDVNooZ0</p> Wed, 07 Sep 2011 04:31:01 +0100 Cao Bang Trekking Adventure Tours http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/40-cao-bang/158-cao-bang-trekking-adventure-tours-.html <p>U76DieiqsTk</p> Wed, 07 Sep 2011 04:24:52 +0100 Banh Xeo Restaurant http://www.travelvideovietnam.com/ho-chi-minh-restaurant/banh-xeo-restaurant.html <p>Mt2wNz6RjNc</p> Wed, 07 Sep 2011 04:14:04 +0100 Bonsai Cruise Restaurant http://www.travelvideovietnam.com/ho-chi-minh-restaurant/bonsai-cruise-restaurant.html <p>UkbcQ_92koI</p> Wed, 07 Sep 2011 04:08:49 +0100 LaPerledel'Orient Restaurant http://www.travelvideovietnam.com/ho-chi-minh-restaurant/laperledelorient-restaurant.html <p>9eAa_qvi2Wc</p> Wed, 07 Sep 2011 04:04:56 +0100 Palace Restaurant http://www.travelvideovietnam.com/ho-chi-minh-restaurant/palace-restaurant.html <p>7R5S2hUIg3c</p> Wed, 07 Sep 2011 03:58:11 +0100 Hon Tam Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/37-nha-trang/153-hon-tam-resort.html <p>OumrKCUGt7A</p> Wed, 07 Sep 2011 03:44:41 +0100 ChenLa Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/33-phu-quoc/152-chenla-resort.html <p>jwXiI41QJVk</p> Wed, 07 Sep 2011 03:37:37 +0100 Thanh Loan Hotel Cao Bang Town http://www.travelvideovietnam.com/cao-bang-hotels/151-thanh-loan-hotel-cao-bang-town.html <p>l1y8uV59s5M</p> Wed, 07 Sep 2011 03:07:36 +0100 Xanh Market http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/40-cao-bang/150-xanh-market.html <p>j6ZqKDeYB7Q</p> Wed, 07 Sep 2011 03:00:33 +0100 Cao Bang - Ban Gioc Waterfall http://www.travelvideovietnam.com/destination-videos/40-cao-bang/149-cao-bang-ban-gioc-waterfall.html <p>4Eyipt6u33I</p> Tue, 06 Sep 2011 09:05:22 +0100 Bird Watching Tram Chim National Park http://www.travelvideovietnam.com/mekong-delta/148-bird-watching-tram-chim-national-park.html <p>dvBhSrV3tuU</p> Thu, 25 Aug 2011 04:43:37 +0100 Xeo Quyt Dong Thap http://www.travelvideovietnam.com/mekong-delta/147-xeo-quyt-dong-thap.html <p>G9TEf5uNZRg</p> Thu, 25 Aug 2011 04:34:42 +0100 Bassac Cruise Mekong Vietnam http://www.travelvideovietnam.com/mekong-delta/146-bassac-cruise-mekong-vietnam.html <p>73xkNmVIlu8</p> Thu, 25 Aug 2011 04:29:00 +0100 Mekong Eyes Cruise Vietnam http://www.travelvideovietnam.com/mekong-delta/145-mekong-eyes-cruise-vietnam.html <p>t1aYCT8Aso4</p> Thu, 25 Aug 2011 03:26:07 +0100 L'Amant Cruise Mekong http://www.travelvideovietnam.com/mekong-delta/144-lamant-cruise-mekong.html <p>3MCSeg1pJNw</p> Thu, 25 Aug 2011 03:19:50 +0100 Le Cochinchine Cruise Mekong Vietnam http://www.travelvideovietnam.com/mekong-delta/143-le-cochinchine-cruise-mekong-vietnam.html <p>qxt1Yn4COH0</p> Thu, 25 Aug 2011 03:00:36 +0100 NgocHoang Temple http://www.travelvideovietnam.com/ho-chi-minh-city/142-ngochoang-temple-phuochai-pagoda.html <p>fj2e2D-pO0M</p> Thu, 25 Aug 2011 02:42:06 +0100 Thien Hau Temple http://www.travelvideovietnam.com/ho-chi-minh-city/141-thien-hau-temple.html <p>YzTz00UOPKg</p> Thu, 25 Aug 2011 02:32:56 +0100 Emeraude Cruise http://www.travelvideovietnam.com/boat-trip-on-halong-bay/140-emeraude-cruise.html <p>Lb3xq2qCw_w</p> Wed, 10 Aug 2011 09:29:34 +0100 Bhaya cruises on Halong Bay http://www.travelvideovietnam.com/boat-trip-on-halong-bay/139-bhaya-cruises-on-halong-bay.html <p>oxvpASsofyI</p> <p>kEH7doho_Rs</p> Wed, 10 Aug 2011 09:24:59 +0100 Exchange Links http://www.travelvideovietnam.com/resoure.html Please <a href="mailto:info@asiapacifictravel.vn">Contact Us</a> For Exchange Links With This Site <a href="http://www.sinhtourist.com/" style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: #3ca211; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Sinh Cafe Travel Vietnam</a>&nbsp;The leading Tour Operator in Vietnam, provide tours throughout Vietnam, Laos and Cambodia for Group tours, Family tours, Budget tours, Opentour to Vietnam, Private tours and Business tours, Reservation hotels. <a href="http://adventuretours.vn/" style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: #3ca211; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Vietnam Adventure Tour</a>&nbsp;Vietnam Adventure Travel provides luxury first class adventure travel at budget prices ... transfers to guided tours, kayaking , trekking, diving and biking.Adventures in the nort... Wed, 10 Aug 2011 09:04:00 +0100 Sunrise Nhatrang Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/37-nha-trang/137-sunrise-nhatrang-hotel.html <p>x8KaHEJXwgE</p> Wed, 10 Aug 2011 03:38:28 +0100 Whale Island Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/37-nha-trang/136-whale-island-resort.html <p>Xf1LEeiChew</p> Wed, 10 Aug 2011 03:34:18 +0100 Evason Ana Mandara Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/37-nha-trang/135-evason-ana-mandara-resort.html <p>GY0q3KAxTDY</p> Wed, 10 Aug 2011 03:28:08 +0100 Six Senes Hideaway Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/37-nha-trang/134-six-senes-hideaway-resort.html <p>nwCzicRRYVM</p> Wed, 10 Aug 2011 03:13:19 +0100 Sea Pearl Hotel CatBa Island http://www.travelvideovietnam.com/catba-island-hotels/133-sea-pearl-hotel-catba-island.html <p>e3-nGrchnLA</p> Tue, 09 Aug 2011 10:28:00 +0100 Holiday View Catba Hotel http://www.travelvideovietnam.com/catba-island-hotels/132-holiday-view-catba-hotel.html <p>QGuc-Y9c7JI</p> Tue, 09 Aug 2011 10:23:45 +0100 HungLong Harbour View Hotel http://www.travelvideovietnam.com/catba-island-hotels/131-hunglong-harbour-view-hotel.html <p>TOzVclB3h4w</p> Tue, 09 Aug 2011 10:18:59 +0100 Sunrise Resort http://www.travelvideovietnam.com/catba-island-hotels/130-sunrise-resort.html <p>EE0JZ8we_HQ</p> Tue, 09 Aug 2011 10:08:47 +0100 Boat Hydrofoil Savanna Express http://www.travelvideovietnam.com/phuquoc-island/129-boat-hydrofoil-savanna-express.html <p>aru4O8YweZU</p> Tue, 09 Aug 2011 09:57:05 +0100 PhuQuoc Beach Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/33-phu-quoc/128-phuquoc-beach-resort.html <p>w0rqKM4LE5w</p> Tue, 09 Aug 2011 09:38:54 +0100 Hoian Pacific Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/32-hoian-hotels/127-hoian-pacific-hotel.html <p>Tle6A6kmw1w</p> Tue, 09 Aug 2011 09:25:06 +0100 Hoian riverside hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/32-hoian-hotels/126-hoian-riverside-hotel.html <p>sbBPBnBfxuA</p> Tue, 09 Aug 2011 09:18:01 +0100 Victoria Hoian Beach Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/32-hoian-hotels/125-victoria-hoian-beach-resort.html <p>Zp0f-Qb_13E</p> Tue, 09 Aug 2011 08:46:03 +0100 The Nam Hai Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/32-hoian-hotels/124-the-nam-hai-resort.html <p>j0pVZnvT9cE</p> Tue, 09 Aug 2011 08:28:46 +0100 Hoi An Beach Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/32-hoian-hotels/123-hoi-an-beach-resort.html <p>vY1iCysE-Sw</p> Tue, 09 Aug 2011 08:24:15 +0100 Hoi An Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/32-hoian-hotels/122-hoi-an-hotel.html <p>MQeVuN5Dp_A</p> Tue, 09 Aug 2011 08:20:11 +0100 Golden Sand Resort & Spa http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/32-hoian-hotels/121-golden-sand-resort-a-spa.html <p>xN3k1U3Kgqo</p> Tue, 09 Aug 2011 08:14:40 +0100 Palm Garden Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/32-hoian-hotels/120-palm-garden-resort.html <p>C1N_1t-jLFg</p> Tue, 09 Aug 2011 08:07:14 +0100 Bavi Resort http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/5-hanoi-hotels/119-bavi-resort.html <p>FWN7zvDFVXY</p> Tue, 09 Aug 2011 07:58:01 +0100 InterContinental Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/5-hanoi-hotels/118-intercontinental-hotel.html <p>OUDdKdZ9ihI</p> Tue, 09 Aug 2011 07:43:12 +0100 HoaBinh Palace Hotel http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/5-hanoi-hotels/117-hoabinh-palace-hotel.html <p>VGTtsgGOZz4</p> Tue, 09 Aug 2011 07:32:03 +0100 Ao Dai Vietnam http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/116-ao-dai-vietnam.html <p>jaXcYvX2XKo</p> Tue, 09 Aug 2011 04:38:19 +0100 Quan Ho Bac Ninh http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/31-culture-videos/115-quan-ho-bac-ninh.html <p>ImlH_Pqaac0</p> <p>3q_tDluAE2Y</p> Tue, 09 Aug 2011 03:35:47 +0100 Dynasty Resort Muine http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/29-phan-thiet/114-dynasty-resort-muine.html <p>lFfzdtIqpcM</p> Mon, 08 Aug 2011 09:33:40 +0100 Sea Horse Resort Muine http://www.travelvideovietnam.com/component/content/article/29-phan-thiet/113-sea-horse-resort-muine.html <p>BdS5ZO641o4</p> Mon, 08 Aug 2011 08:57:05 +0100